Preambula Al-Anon


Dru­žin­ske sku­pi­ne Al‑Anon so skup­nost svoj­cev in pri­ja­te­ljev al­ko­ho­li­kov, ki drug z drugim de­li­jo iz­kuš­nje, moč in upa­nje, da bi re­ši­li svoje skupne prob­le­me. Verjamemo, da je al­ko­ho­li­zem dru­žin­ska bo­le­zen in da spremenjeno vedênje lahko spodbudi okrevanje.

Al‑Anon ni po­ve­za­n z no­be­no sekto, ve­roiz­po­ved­jo, po­li­tič­no stran­ko, or­ga­ni­za­ci­jo ali us­ta­no­vo; ne vple­ta se v ni­ka­kr­šne spo­re, ne za­go­var­ja no­be­nih sta­lišč, ni­ti jih ne za­vra­ča. Predpisane članarine ni. Al‑Anon se vzdr­žu­je sam s pro­sto­volj­ni­mi pris­pev­ki svojih čla­nov.

Al‑Anon ima samo en namen: da po­ma­ga dru­ži­nam al­ko­ho­likov. Uresničujemo ga tako, da delujemo po dvanajstih korakih, da svojce alkoholikov toplo in prijazno sprejemamo ter tolažimo, in tako, da smo do alkoholika razumevajoči in ga spodbujamo.


Dobrodošli na spletnih straneh društva Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov. Vsebina na tej strani je bila osvežena 3 leta nazaj. Tehnična vprašanja, predloge ali zagate glede spletne strani sporočite uredniku spletne strani.